Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Aby dodać deklaracje o zdawanych egzaminach należy:

  1. Wybrać z menu głównego pozycję Zdający 1, a następnie Zgłaszanie zdających w oddziałach 2.

 

     2. Wybrać oddział  3, do którego są przypisani zdający (oddziały, w których brakuje deklaracji o zdawanych egzaminach, mają kolor czerwony). Następnie kliknąć przycisk Dodawanie deklaracji 4.

 

     3. Pojawi się karta ze zdającymi w danym oddziale, z poleceniem na górnym pasku: Zaznacz zdających, dla których chcesz dodać wybrane egzaminy.

        Kliknąć na ikonkę 5,co spowoduje zbiorcze zaznaczenie wszystkich zdających w danym oddziale.

        Aby odznaczać pojedynczych zdających, należy kliknąć na kwadracik przy ich wierszu 6.

    4. W kolumnie z prawej strony wybrać z rozwijalnej listy odpowiednie egzaminy (matematyka oraz język obcy nowożytny) 7. Język polski jest uzupełniony automatycznie.

       Następnie kliknąć przycisk Dodaj deklaracje 8.

     Na dole ekranu pojawi się komunikat o dodaniu deklaracji.