Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Wybrać z menu głównego pozycję Zdający 1, a następnieZgłaszanie zdających w oddziałach 2.

 2. Kliknąć przycisk Importuj uczniów z SIO 3lub Importuj z SIO 4, rozpoczynając proces importu danych osobowych.


  Pojawi się formularz Import zdających do oddziałów w SIOEO z danymi zdających w SIO, z podziałem na oddziały. Można rozwijać widok oddziałów, klikając w strzałkę 5.

  Image Removed

  Image Added


  Przy imporcie, zdający zostają przypisani w SIOEO do oddziałów o takich samych oznaczeniach jak w SIO. Jeżeli w SIOEO nie ma oddziałów o takim oznaczeniu to zostają one automatycznie utworzone.

  Na tym etapie można zadecydować o zmianie oddziału dla poszczególnych zdających. Zmianę można wykonać indywidualnie klikając w strzałkę w rekordzie danych zdającego
  i wybierając odpowiedni oddział z listy 6, albo zbiorczo dla całego oddziału 7. Warunkiem dokonania takiej zmiany jest wcześniejsze wprowadzenie odpowiedniego oznaczenia oddziału
  w SIOEO.


 3.  Zatwierdzić import danych przyciskiem Dodaj 8.

  Poprawnie wykonana operacja zostanie potwierdzona komunikatem:


  Przy imporcie należy pamiętać, że importowane zostaną tylko dane tych zdających, którzy nie figurują jeszcze w systemie SIOEO. Przy czym, kluczową daną jest tutaj numer PESEL lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.

  Dla wprowadzonych już danych ponowna próba importu nie powiedzie się. System oznajmi to komunikatem: Wszyscy uczniowie, którzy zostali zgłoszeni do egzaminu w systemie SIO zostali już dodani do oddziałów w SIOEO.


 4. Uwaga! W ostatnim kroku należy wprowadzić numery w dzienniku dla wszystkich zaimportowanych zdających. Bez wpisanego numeru w dzienniku nie będzie możliwe dodanie deklaracji.

...