Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Status wniosku można śledzić 1. W tym celu należy wybrać z menu głównego Wnioski, a następnie Zarządzanie wnioskami. Na głównym ekranie pojawią się informacje dotyczące wszystkich złożonych w szkole wniosków.

Status złożonego wniosku przez szkołę

Status anulowanego wniosku przez OKE

Status rozpatrywanego wniosku przez OKE

Status wniosku, który należy uzupełnić 

Status zaakceptowanego wniosku przez OKE

Status odrzuconego wniosku przez OKE