Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Pojawi się potwierdzenie złożenia elektronicznego wniosku.Wniosek należy wydrukować klikając przycisk Drukuj 1 lub pobrać klikając przycisk Pobierz 2.

Następnie powinien on zostać podpisany przez dyrektora szkoły i odesłany tradycyjną pocztą wraz z załącznikami do właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

...