Aby złożyć wniosek o zwolnienie należy:

  1. Wybrać z menu głównego pozycję Wnioski 1 a następnie Zarządzanie wnioskami 2.

      2. Kliknąć przycisk Złóż wniosek 3.

      3. W wyświetlonym oknie wybrać i zaznaczyć wniosek Zwolnienie zdającego 4.

    4. W wyświetlonym formularzu wypełnić wymagane pola:

  • Wybierz właściwy adres do korespondencji 5
  • Wybierz powód złożenia wniosku 6
  • Wybierz zdającego 7
  • Wybierz przedmioty, z których ma zostać zwolniony zdający 8   5. W dwóch ostatnich polach wniosku wpisać Uzasadnienie 9 zwolnienia ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty oraz Spis załączników 10 uprawniających do zwolnienia.

      Jeżeli wniosek dla danego zdającego został złożony wcześniej, w momencie wyboru zdającego, pojawi się komunikat z odpowiednim ostrzeżeniem 11. Nie wyklucza to jednak możliwości ponownego złożenia wniosku.

   6. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól w formularzu, kliknąć przycisk Złóż wniosek 12.

   7. Pojawi się potwierdzenie złożenia elektronicznego wniosku. Wniosek należy wydrukować klikając przycisk Drukuj 13  lub pobrać klikając przycisk Pobierz 14.Następnie powinien on zostać podpisany przez dyrektora szkoły

       i odesłany tradycyjną pocztą wraz z załącznikami do właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

   8. Status wniosku można śledzić. Należy w tym celu wybrać z menu głównego pozycję Wnioski i następnie Zarządzanie wnioskami. Na głównym ekranie pojawią się informacje na temat złożonych wniosków 15.