Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aby przyjąć w SIOEO e-deklarację złożoną przez zdającego w systemie ZIU należy:

  1. W menu głównym wybrać pozycję Zdający 1, a następnie Zgłaszanie zdających w oddziałach 2.
  2. Wybrać oddział, do którego uczęszcza dany zdający, a następnie kliknąć w jego oznaczenie 3.
  3. Jeśli zdający złożył e-deklarację w systemie ZIU, w kolumnie Czy złożona e-Deklaracja? wyświetla się data jej złożenia 4.

     4. Kliknąć przycisk 4  w odpowiednim wierszu. Pojawi się karta ze szczegółowymi danymi zdającego.

    5. Należy wybrać zakładkę Deklaracja 5.

    6. W bloku Deklaracja egzaminów widoczna jest informacja: Ten zdający ma złożoną e- deklarację. Kliknij Przyjmij e-deklaracje aby ją zweryfikować i zaakceptować. Kliknąć przycisk Przyjmij e-deklaracje 6.


   7. Wyświetli się formularz deklaracji uzupełniony zgodnie z informacjami zamieszonymi przez zdającego w e-deklaracji. Należy ją zweryfikować, a w przypadku błędów istnieje możliwość jej edycji.

   8. Po weryfikacji oraz prawidłowym uzupełnieniu całego formularza, należy kliknąć przycisk Zapisz 7.  • No labels