Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

     2. Wybrać oddział  3, do którego są przypisani zdający (oddziały, w których brakuje deklaracji o zdawanych egzaminach, mają kolor czerwony). Następnie kliknąć przycisk Dodawanie deklaracji 4.

 

     3. Pojawi się karta ze zdającymi w danym oddziale, z poleceniem na górnym pasku: Zaznacz zdających, dla których chcesz dodać wybrane egzaminy.

...