Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Wybierz właściwy adres do korespondencji 5
  • Wybierz powód złożenia wniosku 6
  • Wybierz zdającego 7
  • Wybierz przedmioty, z których ma zostać zwolniony zdający zdający 8   5. W dwóch ostatnich polach wniosku wpisać Uzasadnienie 9 zwolnienia ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty oraz Spis załączników 10 uprawniających do zwolnienia.

...