Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aby przypisać zdających do sal należy:

  1. Wybrać z menu głównego pozycję Zdający 1, a następnie Przypisanie zdających do sal 2.

      2. W bocznej kolumnie 3 w polu Egzamin 4 wybrać egzamin z rozwijalnej listy i kliknąć Szukaj. Na ekranie pojawią się zdający, przystępujący do danego egzaminu wraz z informacjami o rodzaju deklaracji, typie arkusza i ewentualnych sposobach dostosowania. Ułatwi to prawidłowe przypisanie            zdających do sal egzaminacyjnych.

    Konkretnego zdającego można także wyszukać wykorzystując odpowiednie filtry: Kod, Nazwisko, Imiona, PESEL, Typ arkusza, Rodzaj deklaracji, Nr sali, Egzamin oraz Sposoby dostosowania.

    3. W przypadku zbiorczego przepisania zdających do sali, kliknąć na ikonkę co spowoduje automatyczne zaznaczenie wszystkich zdających, wyświetlanych na liście.

       W przypadku konieczności przypisania sali pojedynczemu zdającemu lub kilku zdającym należy kliknąć na checkbox 6.


    4. Kliknąć przycisk Przenieś do sali 7, w prawym górnym rogu ekranu.

    5. Wybrać odpowiednią salę z rozwijalnej listy dostępnych sal egzaminacyjnych w szkole 8.

    6. Potwierdzić wybór, klikając przycisk Potwierdź 9.

     Pojawi się komunikat o przeniesieniu zdających: